2. หลักฐานการรับสมัคร

2.1 ระดับชั้นอนุบาล

• สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 2 ฉบับ
• สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา คนละ 2 ฉบับ
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
• วันสมัครต้องพานักเรียนมาด้วย

2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

• สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 2 ฉบับ
• สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา คนละ 2 ฉบับ
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
• วันสมัครต้องพานักเรียนมาด้วย
• ใบรับรองหรือสำเนาสมุดรายงานตัว แสดงผลการเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมา

  Copyright 2005-2013 bangsaphanschool.com All rights reserved.
view