ร่วมกับชุมชนจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้รักความเป็นไทย เป็นมิตรที่ดีของประชาคมอาเซียน ใฝ่เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย
  Copyright 2005-2013 bangsaphanschool.com All rights reserved.
view