ระเบียบการปฏิบัติประจำวันของนักเรียน

           เพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกันในการดูแลความเรียบร้อย จึงขอแจ้งข้อกำหนดและแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้ว ห้ามออกนอกบริเวณโรงเรียน แม้ว่าจะยังไม่ถึงเวลาเข้าเรียน
2. สัญญาณออดและกิจวัตรประจำวัน

1. 07.30 น.                            ทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. 08.15 น.                            เคารพธงชาติ
3. 09.00 - 10.00 น.                คาบเรียนที่ 1
4. 10.00 - 11.00 น.                คาบเรียนที่ 2
5. 11.00 - 12.00 น.                คาบเรียนที่ 3
6. 12.00 - 13.00 น.                พักรับประทานอาหาร
7. 12.40 - 12.50 น.                แปรงฟัน (ทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย)
8. 13.00 - 14.00 น.                คาบเรียนที่ 4
9. 14.00 - 15.00 น.                คาบเรียนที่ 5
10. 15.00 - 16.00 น.              คาบเรียนที่ 6

3. การใช้เครื่องประดับ ไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องประดับทุกชนิด
4.นักเรียนจะต้องไม่กระทำการใดๆอันจะนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
5.นักเรียนจะต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน อันเป็นของส่วนร่วมให้มีสภาพที่ดีสวยงาม               และสะอาดอยู่เสมอ
6.อุปกรณ์การเล่นกีฬาทุกชนิดต้องใช้ให้ถูกต้อง กับสถานที่ของอุปกรณ์นั้นๆ

  Copyright 2005-2013 bangsaphanschool.com All rights reserved.
view