คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบางสะพาน

1.  นายทนงศักดิ์  แข่งขัน         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

2.  นางปิยะนันท์  สพานแก้ว     กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

3.  นางวาสนา  โตแก้ว              กรรมการผู้แทนครู

4.  นายสุรศักดิ์  สิงคิวิบูลย์       กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

5.  นางสาววนิดา  จีระกุล          กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.  นายอนุภาส  อื้อพรรณรังสี   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

7.  พระราชสิทธิญาณมุณี         กรรมการผู้แทนภิกษุสงฆ์

8.  นายโกศล   ทองกรอย         กรรมการผู้แทนภิกษุสงฆ์

9.  นางประภาวดี  กิระวิทยา      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10.  นายภานุวัฒน์  ฉิมคล้าย    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11.  นายสยาม  ตรีรัตนไพบูลย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12.  นายสุวัฒน์  กำเนิดศิริกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13.  นายถนอม  แซ่แห             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14.  นางวารี  กำเนิดศิริกุล        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15.  ว่าที่ร้อยตรี  เสรี  สุขกันตะ  กรรมการและเลขานุการ

  


 
  Copyright 2005-2013 bangsaphanschool.com All rights reserved.
view