ข้าราชการโรงเรียนบางสะพาน

                                                         

ว่าที่ร้อยตรีเสรี   สุขกันตะ
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)

                     
 
               
  

นางธนิดา กลั่นศรี
(รองผู้อำนวยการโรงเรียน)
นางพรทิพย์ วงษ์ดำรงศักดิ์
(ครู ชำนาญการพิเศษ)
นางวาสนา โตแก้ว
(ครู ชำนาญการพิเศษ)
นางบุญจันทร์ จันทร์เจียม
(ครู ชำนาญการพิเศษ)
นางสาวกนกวรรณ รัตนพันธ์
(ครู ชำนาญการพิเศษ)

            นายปฏิวัติ ศรีทัศน์             (ครู ชำนาญการพิเศษ)

          นางสุธาสินี ปรินแคน           (ครู ชำนาญการพิเศษ) นางสาวศิวาพร  ผลพานิช
(ครู ชำนาญการ)
นายทรงศักดิ์    สายราม
(ครู ชำนาญการ)

นายธีระวัฒน์ คงแก้ว
(ครู)

นางอนงค์ ศรีเล็ก
(ครู ชำนาญการพิเศษ)

นางสาวนิตยา วจีรัตน์สกุล
(ครู)

นางสาวกรภัทร์    วนะสิทธิ์
(ครู ชำนาญการ)

นางสาวภัทราภรณ์   มีสุข
(ครู)

นางสาวจารุวรรณ  มาแต้ม
(ครู)

 

นางสาวจันทร์เพ็ญ สายคำภา
(ครู ชำนาญการ)

นางสาวโสภิดา   ใสเกื้อ
(ครู)

นางสาวรักษิณา  ทับแก้ว
(ครู)

นางสาวลาวัลย์  รัตนจันทร์
(ครู)
นางสาวศรีวรรณ  วงษ์รัตน์
(ครู)
      นางสาวกรกมล  จันทร์วงษ์
(ครู)

นางสาววิจิตรา  เจริญผิว
(ครู)
  นางอรณิชชา  ภูอาบอ่อน           (ครู)            นางสาวรัตติมา  แซ่โง้ว                 (ครู)

         นางสาวนิลัดดา บัวทอง        (ครู)

          นายสันติ  ทองสร้อย              (ครู)

        นางสาวอรุณลักษณ์  ลิขิตกาญจน์       (ครู)

       นางสาวอัชนิญา  มันคลาบ           (ครู)

         นางสาวณภัทรศร  ตุ้มทอง            (ครู)

           นายคณิศร  พานิช            (ครู)

            

         นางสาววรรธิมา  ชื่นชมน้อย          (พนักงานราชการ)

       นางสาวกานต์ชนิตตา  นกแก้ว          (ครู)

                นายสังวาล  หอมรื่น                 (ครู ชำนาญการพิเศษ)

นางลัดดา  ทองสพรั่ง
(ครู)
นางอรุณี  หัสมี
(ครู)
นางสาวปิยะภัทร  สัตตะบุตร
(ครู)
  

Page :  1  2  [Next]
  Copyright 2005-2013 bangsaphanschool.com All rights reserved.
view