โรงเรียนบางสะพาน

                                  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1
                                                 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                                                   กระทรวงศึกษาธิการ

            ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา ปัจจุบัน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ

1. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ภาคปกติ)
2. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
และในปีการศึกษา 2554 มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 5 กลุ่มงานดังนี้

1. กลุ่มงานสำนักงานอำนวยการ
2. กลุ่มงานวิชาการ
3. กลุ่มงานการเงินและบริหารสินทรัพย์
4. กลุ่มงานกิจการนักเรียน
5. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

  Copyright 2005-2013 bangsaphanschool.com All rights reserved.
view