***มาตรการรักษาความปลอดภัย การรับ-ส่งบุตรหลาน***

  • เวลาส่งบุตรหลานตอนเช้า

          ขอให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานที่ประตูด้านหน้าโรงเรียนเท่านั้น สำหรับเด็กเล็กจะมีคุณครูพาไปส่งที่ห้องเรียน

  • เวลากลางวัน-พักเที่ยง

           - ขอให้ผู้ปกครองทำการแลกบัตร และลงชื่อแจ้งเหตุผลที่จำเป็นต้องเข้าภายในโรงเรียน ที่ป้อม รปภ.

         - หากผู้ปกครองต้องการรับเด็กกลับก่อนเวลาเลิกเรียน ให้แจ้งครูประจำชั้น เขียนคำชีี้แจงเหตุผล ให้ครูประจำชั้นลงชื่อรับทราบ

           แล้วนำเอกสารมายื่นที่ป้อม รปภ.

  • เวลารับบุตรหลานตอนเย็น

           -  ลดกระจกรถยนต์ เมื่อผ่านประตูโรงเรียน ทั้งตอนขาเข้าและขาออก

         -  จอดรถภายในโรงเรียนให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้

  Copyright 2005-2013 bangsaphanschool.com All rights reserved.
view