โครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"

โครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"

มูลนิธิสเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

โครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

<<โรงเรียนบางสะพาน>>

ได้เข้าร่วมโครงการโครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย จนผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ณ อิทแพคเมืองทองธานี  วันอังคาร ที่ 20  สิงหาคม 2556

  Copyright 2005-2013 bangsaphanschool.com All rights reserved.
view