กิจกรรมเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหา และคิดตัดสินใจ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง ได้แก่ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน 2 เงื่อนไข คือด้าน ความรู้และคุณธรรม

  Copyright 2005-2013 bangsaphanschool.com All rights reserved.
view