กิจกรรมบูรณาการเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมบูรณาการเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมบูรณาการ เด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน ได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน

ฝึกให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร การทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2258

  Copyright 2005-2013 bangsaphanschool.com All rights reserved.
view