กิจกรรมประชาธิปไตย ในโรงเรียน

กิจกรรมประชาธิปไตย ในโรงเรียน

โรงเรียนบางสะพานเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวิถีประชาธิปไตย  3  ด้าน คือ ปัญญาธรรมคารวธรรมและสามัคคีธรรม

  Copyright 2005-2013 bangsaphanschool.com All rights reserved.
view