กิจกรรมค่ายโรงเรียนสุจริต ด้วยกระบวนการคิด หมวก 6 ใบ

กิจกรรมค่ายโรงเรียนสุจริต ด้วยกระบวนการคิด หมวก 6 ใบ

 

 

   

       โรงเรียนบางสะพาน ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของสถานศึกษาที่มุ่งหวัง

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุขเป็นผู้ที่มีความสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหา

เป็นก้าวไกลสู่สากล  ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ผ่าน

กระบวนการคิดแบบหมวก ๖ ใบ (Six Thinking Hats) ตามทฤษฎีของ Edward de Bono

๑.หลักการและเหตุ

        พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถาน

ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์

และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา....จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อ

เนื่อง การคิด.. เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาได้ การใช้วิธีคิดแบบหมวก ๖ ใบ

จะช่วยให้ผู้คิดสามารถคิดอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนในการคิดอย่างสร้างสรรค์และสามารถแก้ไข

ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น การคิดเป็น...ทำให้คนฉลาด คนฉลาด

หากมีความสุจริต ไม่คดโกงก็ย่อมนำความเจริญ ความสงบสุขมาสู่สังคมนั้นๆ

โรงเรียนบางสะพานจึงเห็นว่า  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางด้าน

การคิด มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้จัดกิจกรรมค่ายโรงเรียนสุจริต ด้วยกระบวนการคิด

หมวก ๖ ใบในครั้งนี้ขึ้น มีกำหนดระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๗ ถึงวันที่ ๘ เดือน

มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖  โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบางสะพาน  อำเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. วัตถุประสงค์

          ๑. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก  ให้นักเรียนยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต

          ๒. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  สามารถนำกระบวนการคิดไปใช้

ในชีวิตประจำวันได้

          ๓. เพื่อฝึกทักษะทางสังคม  ได้แก่  การอยู่ร่วมกัน  การทำงานร่วมกัน  การยอมรับฟัง

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

. เป้าหมาย

        เชิงปริมาณ

          ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบางสะพาน ทุกคนเข้าร่วมโครงการค่าย

โรงเรียนสุจริต ด้วยกระบวนการคิด หมวก ๖  ใบ

          ๒. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖โรงเรียนบางสะพานเข้าร่วมโครงการค่ายโรงเรียน

สุจริตด้วยกระบวนการคิด หมวก ๖  ใบ

        เชิงคุณภาพ

          ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖โรงเรียนบางสะพาน สามารถนำกระบวนการคิด

หมวก ๖ ใบ มาใช้ในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ๒. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบางสะพาน มีความรู้ ความเข้าใจการใช้

เทคนิคการสอนด้วยกระบวนการคิดหมวก ๖ ใบ (Six Thinking Hats)ตามทฤษฎีของ

Edward de Bono 

 

กิจกรรมดำเนินการ

นักเรียนรายงานตัว  รับบัตรประจำตัวและเอกสารการอบรม

 

กล่าวรายงาน / เปิดค่ายโรงเรียนสุจริต ด้วยกระบวนการคิด หมวก ๖ ใบ

 

รู้จักกับวิทยากร/ครูพี่เลี้ยง

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  /  แบ่งกลุ่มตามหมวกสี  ๖ ใบ  ๖  กลุ่ม

เรียนรู้ความหมายของหมวก ๖ ใบ (Six Thinking Hats) ตามทฤษฎีของ Edward de Bono

กิจกรรมกระจกเงา  : 

        -  นักเรียนสารภาพกับกระจำเงาถึงพฤติกรรมที่ตนเองเคยทำเรื่องทุจริต คนละ ๑ เรื่อง 

        -  แล้วเขียนลงในกระดาษหมวก ๖ ใบ

        -  นำเสนอแล้วไปติดบนป้ายนิเทศ

        -  ครูพี่เลี้ยงรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วน

กิจกรรม  “โรงเรียนสุจริต กับหมวก ๖ ใบ”

        นำข้อมูลจากกิจกรรมกระจกเงา ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปราย  ถึงการทุจริต ๓ ด้าน

คือ ทุจริตต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ  ผ่านกระบวนการคิดหมวก ๖ ใบ

ทำ Mind Mapping นำเสนอผลงาน แล้วติดแสดงผลงานที่ป้ายนิเทศ

 

กิจกรรม  “ดูละคร..ย้อนคิด”   (แสดงโดยวิทยากรและพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม)

        -  สังเกตพฤติกรรมการทุจริตของตัวละคร

        -  ตัวแทนกลุ่ม จับฉลาก  ชื่อตัวละคร

        -  วิเคราะห์พฤติกรรมการทุจริตของตัวละคร  โดยใช้กระบวนการคิดแบบหมวก ๖ ใบ

        -  สรุปผลงาน   ทำ  Mind  Mapping 

        -  นำเสนอผลงานของกลุ่ม

        -  ติดแสดงผลงานที่ป้ายนิเทศ

กิจกรรม  “ ร่วมคิด  ร่วมทำ  ปฏิญญาโรงเรียน”

        -  นักเรียนระดมสมอง  สำรวจปัญหาการทุจริตที่มีในโรงเรียน

        -  เลือกประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วน  กลุ่มละ  ๑  เรื่อง

        -  ใช้กระบวนการคิด แบบ หมวก ๖ ใบ วิเคราะห์ปัญหา ค้นหาแนวทางแก้ไข

แล้วสรุปเป็นปฏิญญาโรงเรียน  ๓  ขั้นตอน  คือ

  • ขั้นป้องกัน
  • ขั้นปลูกฝัง
  • ขั้นขยายผล

         -  จัดทำปฏิญญาโรงเรียน  ลงบนแผ่นป้ายไวนิล  ขนาด  ๕๕ Í ๑๕๐  ซม.

         -  นำเสนอผลงาน

         -  จัดนิทรรศการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้

       การจัดกิจกรรมค่ายโรงเรียนสุจริต  ด้วยกระบวนการคิด หมวก ๖ ใบ ครั้งนี้ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ในขณะเดียวกันก็ได้รับข้อเสนอแนะ

ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการครั้งต่อไปดังนี้

       ๑. ควรขยายเวลาในการจัดกิจกรรม  จาก ๒  วัน ๑  คืน  เป็น  ๓  วัน  ๒  คืน 

       ๒. ให้นักเรียนได้แสดงละครเกี่ยวกับการทุจริตบ้าง

       ๓. ควรให้นักเรียนระดับชั้น ป. ๔ – ป. ๕  ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในปีต่อๆ ไป 

 

 

 

  Copyright 2005-2013 bangsaphanschool.com All rights reserved.
view